Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne Gminy Skomlin

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Zadania własne gminy zostały określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminym , a ich zadaniem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Gminy.

Jednostki organizacyjne Gminy Skomlin zostały określone w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Skomlin określonego Uchwałą Nr IV/23/2003 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Skomlin (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2003r. Nr 108, poz.1074 z późn. zm.).

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie

2. Publiczne Przedszkole w Skomlinie wraz z Oddziałami:

1) Oddział Przedszkolny w Wróblewie,

2) Oddział Przedszkolny w Wicherniku.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie z Filią Biblioteczną w Wróblewie

4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie

6. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie