główna zawartość
artykuł nr 1

Przy Radzie Gminy działają 3 stałe komisje

PrzyRadzie Gminy działają 3 stałe komisje.

 

Komisjeobradują na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego Rady w miarępotrzeb. Komisje podlegają Radzie Gminy w całym zakresie swojej działalności.

 

Do zadań komisji należy :

 

1)   rozpatrywanie projektów uchwałopracowywanych i przedkładanych przez wójta;

2)   występowanie z inicjatywąuchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał;

3)   rozpatrywanie i opiniowanie sprawprzekazanych komisji przez Radę;

4)   kontrola wykonywania uchwałRady.