REGULAMIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY SKOMLIN

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Urzędy Gminy Skomlin zwany dalej „Regulaminem„ określa” organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Skomlin.

§ 2. Urząd Gminy działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

2) Statutu Gminy,

3) niniejszego Regulaminu.

§ 3. Przez użyte w Regulaminie określenia , należy rozumieć:

1) Rada – Rada Gminy Skomlin,

2) Wójt – Wójt Gminy Skomlin,

3) Sekretarz – Sekretarz Gminy Skomlin,

4) Skarbnik – Skarbnik Gminy Skomlin,

5) Urząd – Urząd Gminy Skomlin.

§ 4. 1. Urząd jest jednostką organizacyjną gminy , przy pomocy której Wójt realizuje swoje zadania.

2. Urząd jest jednostką budżetową.

3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

4. Siedziba Urzędu mieści się w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 1.

§ 5. Do zakresu działania Urzędu należy realizacja zadań publicznych o znaczeniu lokalnym wynikających z kompetencji Rady i Wójta w ramach :

1) zadań własnych gminy,

2) zadań z zakresu administracji rządowej:

a) zleconych ustawowo,

b) powierzonych na podstawie zawartych porozumień,

3) zadań publicznych powierzonych gminie na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział II

Zasady kierowania Urzędem

§ 6.1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2. Wójt kieruje pracą Urzędu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.

3. W razie nieobecności Wójta – pracą Urzędu kieruje Sekretarz.

§ 7.1. Sekretarz i Skarbnik wykonując powierzone przez Wójta zadania – zapewniają kompleksową ich realizację oraz nadzorują działalność stanowisk i jednostek organizacyjnych gminy – realizujących te zadania.

2. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu , warunki jego działania i właściwą organizację pracy.

3. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy i odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Rozdział III

Struktura organizacyjna Urzędu

§ 8. Urząd posiada strukturę stanowiskową.

§ 9. W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

1. Stanowiska kierownicze:

1) Wójt Gminy

2) Sekretarz Gminy

3) Skarbnik Gminy

2. Stanowiska administracyjne:

1) do spraw ewidencji ludności i USC

2) do spraw samorządowych, spraw wojskowych i obrony cywilnej

3) do spraw integracji europejskiej i spraw kadrowych

4) do spraw rolnictwa i ochrony środowiska

5) do spraw zamówień publicznych i podatku VAT

6) do spraw gospodarki przestrzennej, gruntów i mienia komunalnego

7) do spraw infrastruktury gospodarczej i gospodarki komunalnej

8) do spraw wymiaru podatków

9) do spraw księgowości podatkowej

10) do spraw księgowości budżetowej

11) do spraw księgowości oświaty

12) do spraw opłat za wodę i ścieki

13) do spraw oświaty

14) do spraw kultury

15) do spraw informacji elektronicznej

16) radca prawny .

§ 10. W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska obsługi:

1) konserwator sieci wodociągowej

2) konserwator oczyszczalni ścieków

3) kierownik składowiska odpadów

4) robotnicy gospodarczy – palacze c.o.

5) sprzątaczka

6) opiekun do dowozu dzieci szkolnych

§ 11. Ilość stanowisk pracy w Urzędzie ustala Wójt w zależności od potrzeb i zakresu realizowanych zadań w ramach przyznanych w budżecie na dany rok środków finansowych na fundusz płac.

§ 12.1. W Urzędzie działa Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego .

2. Zakres działania i strukturę organizacyjną Gminnego Centrum

Reagowania określa Wójt odrębnym zarządzeniem.

§ 13.1. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny , stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.

2. Wykaz obsady etatowej Urzędu określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.

Rozdział IV

Podział zadań w kierownictwie Urzędu

§ 14.1. Do zadań i kompetencji Wójta w szczególności należy:

1) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań gminy,

2) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz określenie sposobu ich realizacji,

4) organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof,

5) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej,

8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

9) kierowanie pracą Urzędu oraz wydawanie zarządzeń związanych z jego funkcjonowaniem,

10) przyjmowanie , rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,

11) udzielanie środkom masowego przekazu informacji w sprawach dotyczących gminy,

12) wykonywanie czynności pracodawcy i uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

13) wykonywanie innych czynności zastrzeżonych dla Wójta ustawami lub uchwałami Rady.

2. Wójt realizując zadania Gminy współpracuje w szczególności z:

1) innymi organami administracji samorządowej i rządowej,

2) jednostkami pomocniczymi gminy,

3) organizacjami pozarządowymi i zawodowymi.

3. Przy realizacji zadań Wójt wykorzystuje opinie i wnioski mieszkańców gminy oraz informuje społeczeństwo o podjętych działaniach i osiągniętych efektach wykorzystując w tym celu zebrania wiejskie i sesje Rady.

4. Wójt wykonuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Sekretarza

2) Skarbnika

3) stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska,

4) stanowiska ds. zamówień publicznych i podatku VAT

5) stanowiska ds. gospodarki przestrzennej , gruntów i mienia komunalnego,

6) stanowiska ds. infrastruktury gospodarczej, inwestycji i gospodarki komunalnej,

7) stanowiska ds. informacji elektronicznej,

8) stanowiska ds. kultury,

9) stanowiska ds. oświaty,

10) radcy prawnego.

§ 15. 1. Do zadań i kompetencji Sekretarza w szczególności należy:

1) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych zarządzeń wewnętrznych Wójta,

2) opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3) organizowanie i koordynowanie bieżącej pracy Urzędu,

4) czuwanie nad właściwą obsługą obywateli w Urzędzie,

5) nadzór nad terminowym załatwianiem spraw oraz przestrzeganiem przepisów kpa , instrukcji kancelaryjnej i dyscypliny pracy.

6) prowadzenie zbioru ogólnie obowiązujących aktów prawnych,

7) rozpisywanie do realizacji zadań wynikających z przepisów prawnych,

8) prowadzenie ewidencji i zbioru aktów prawa miejscowego, zarządzeń wewnętrznych Wójta, podręcznej biblioteki prawnej,

9) opracowywanie projektów: statutu gminy, statutów sołeckich oraz statutów nowotworzonych jednostek organizacyjnych,

10) udzielanie pomocy prawnej w realizacji przypisanych zadań i funkcji Przewodniczącemu Rady, radnym , sołtysom, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu.

11) organizacja i koordynacja działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem referendów gminnych i ogólnokrajowych oraz wyboru ławników sądowych.

12) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z badaniami i spisami statystycznymi,

13) udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom Urzędu przy załatwianiu spraw.

14) realizacja zadań wynikających z prawa o działalności gospodarczej:

- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

- prowadzenie „lokalnego okienka przedsiębiorczości”.

15) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- opracowywanie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.

17) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.

18) pełnienie funkcji urzędnika wyborczego – prowadzenie i organizowanie działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, parlamentarnych , samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

2. Sekretarz wykonuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) stanowiska ds. ewidencji ludności i USC,

2) stanowiska ds. samorządowych , spraw wojskowych i obrony cywilnej,

3) stanowiska ds. integracji europejskiej i spraw kadrowych.

§ 16.1. Do zadań i kompetencji Skarbnika w szczególności należy:

1) opracowywanie projektu budżetu gminy oraz szczegółowego planu dochodów i wydatków,

2) dokonywanie okresowej analizy wykonania budżetu , informowanie Wójta o stanie jego realizacji oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,

3) kontrola realizacji budżetu i nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej,

4) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz innych sprawozdań okołobudżetowych,

5) prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) zapewnienie organizacji sporządzania, przyjmowania , obiegu i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,

7) zapewnienie pod względem formalno-finansowym prawidłowości zawieranych umów,

8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości , a w szczególności:

- zakładowego planu kont,

- zakładowego planu obiegu dokumentów,

- zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

9) nadzór i kontrola gospodarki finansowej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,

10) nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu,

11) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkowa w zakresie działania stanowiska.

12) wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z przepisów normujących prawa i obowiązki głównych księgowych.

2. Skarbnik wykonuje bezpośredni nadzór nad pracą pracowników prowadzących sprawy finansowo-budżetowe na następujących stanowiskach:

- stanowisko ds. księgowości budżetowej,

- stanowisko ds. wymiaru podatków,

- stanowisko ds. księgowości podatkowej,

- stanowisko ds. księgowości oświaty,

- stanowisko ds. opłat za wodę i ścieki.

Rozdział V

Zadania wspólne samodzielnych stanowisk pracy

§ 17. Do wspólnych zadań samodzielnych stanowisk pracy należy:

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań gminy wynikających z kompetencji Rady i Wójta,

2) opracowywanie dla potrzeb Rady i Wójta okresowych analiz, informacji i sprawozdań,

3) opracowywanie w zakresie prowadzonych spraw – propozycji do projektu budżetu oraz wymaganych programów i planów działania,

4) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta ,

5) należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli,

6) prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7) terminowe rozpatrywanie i załatwianie wniosków i interpelacji radnych, wniosków Komisji Rady oraz skarg i wniosków obywateli,

8) przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,

9) zapewnienie obywatelom dostępu do informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) stałe dostarczanie na stanowisko ds. informacji elektronicznej aktualnych informacji dotyczących bieżącej pracy , celem umieszczenia ich w biuletynie Informacji Publicznej,

11) udział w realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

12) załatwianie spraw i dokumentowanie ich zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,

13) prowadzenie i aktualizowanie zbioru przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw i realizowanie wynikających z nich zadań,

14) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż,

15) współdziałanie w sprawach wymagających uzgodnień między stanowiskami pracy w Urzędzie i udzielanie wzajemnej pomocy,

16) współdziałanie w zakresie realizacji wspólnych zadań z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy,

17) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu powierzanych spraw,

18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta , Sekretarza lub Skarbnika

Rozdział VI

Kompetencje i zadania realizowane na samodzielnych stanowiskach pracy

§ 18. Na samodzielnych stanowiskach pracy prowadzone są następujące sprawy:

1) na stanowisku ds. ewidencji ludności i USC - zadania zlecone jak sprawy związane z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości, sprawy związane z aktami Stanu Cywilnego, sprawy związane z ochroną informacji niejawnych, sportu i współpracy z jednostkami OSP,

2) na stanowisku ds. samorządowych , spraw wojskowych i obrony cywilnej – sprawy związane z obsługą Rady Gminy i samorządów wiejskich , sprawy związane z obronnością kraju i obrony cywilnej,

3) na stanowisku ds. integracji europejskiej i spraw osobowych pracowników urzędu- sprawy związane z integracją europejską w zakresie dotyczącym działalności i rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy oraz sprawy osobowe pracowników, bezpieczeństwa p.poż, bhp , zaopatrzenia materiałowego i prowadzenie archiwum zakładowego,

4) na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska - sprawy związane z rolnictwem, współpraca z instytucjami i organizacjami w tym zakresie, sprawy związane z ochroną środowiska oraz czynsze za lokale gminne,

5) na stanowisku ds. zamówień publicznych i podatku VAT -sprawy związane z organizacją przetargów i rozliczaniem zadań inwestycyjnych, rozliczenie podatku VAT,

6) na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej, gruntów i mienia komunalnego – sprawy związane z planowaniem przestrzennym, gospodarką gruntami, gospodarką wodną i lokalami komunalnymi,

7) na stanowisku ds. infrastruktury gospodarczej i gospodarki komunalnej – prowadzenie inwestycji, sprawy związane z budową, modernizacją i utrzymaniem lokalnych dróg gminnych, placów i mostów, sprawy remontowe budynku urzędu i podległych jednostek organizacyjnych,

8) na stanowisku ds. wymiaru podatku - sprawy związane z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat i wynagrodzenia pracownicze,

9) na stanowisku ds. księgowości podatkowej - sprawy związane z prowadzeniem księgowości podatków i opłat,

10) na stanowisku ds. księgowości budżetowej - sprawy księgowania dokumentów dotyczących budżetu gminy,

11) na stanowisku ds. księgowości oświaty - sprawy księgowania dokumentów placówek oświatowych gminy,

12) na stanowisku ds. opłat za wodę i ścieki - sprawy księgowania opłat za wodę i ścieki,

13) na stanowisku ds. oświaty - sprawy osobowe nauczycieli i obsługa szkół,karty wynagrodzeń i listy płac, sprawy socjalne, sprawy pomocy materialnej dla uczniów,

14) na stanowisku ds. kultury – sprawy związane z działalnością kulturalną na terenie

gminy, w tym prowadzenie świetlicy w Skomlinie i nadzór nad świetlicamiwiejskimi,

16) na stanowisku ds. informatyzacji – sprawy związane z informatyzacją urzędu, prowadzenie strony internetowej urzędu i biuletynu informacji publicznej,

17) na stanowisku radcy prawnego - obsługa prawna urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

§19. 1.Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników ustala Wójt na wniosek Sekretarza w indywidualnych zakresach czynności.

2. Pracownicy zobowiązani są do niezwłocznej realizacji zadań nie ujętych w zakresie czynności a wynikających z nowych przepisów prawnych dotyczących spraw związanych z powierzonym stanowiskiem pracy.

3. Przy wykonywaniu zadań pracownicy obowiązani są zapewnić zgodność ich realizacji z regulacją prawa polskiego i wspólnotowego.

§ 20. Przy znakowaniu załatwianych spraw stanowiska pracy używają symboli literowych określonych w załączniku Nr 3 do Regulaminu.

§ 21. 1. Zadania Gminy w zakresie :

1) pomocy społecznej i określone ustawą z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej,

2) świadczeń rodzinnych – określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

3) dodatków mieszkaniowych- określonych ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,

4) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – określonych ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

5) przeciwdziałaniu narkomani – określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani

- realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

6) ochrony zdrowia- określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ,

- realizuje Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Rozdział V

Zasady i tryb funkcjonowania urzędu

§ 22. Pisma i decyzje wychodzące z urzędu podpisuje wójt lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.

§ 23.Pracownicy są odpowiedzialni przed wójtem za wykonanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk, a w szczególności za:

1) zgodność z prawem opracowanych projektów decyzji;

2) przygotowanie projektów zarządzeń i uchwał pod obrady rady gminy;

3) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw;

4) dokładną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku.

§24. Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do urzędu regulują Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.

Załączniki
Zarządzenie(doc)   23.500 KB
Załącznik nr 1(doc)   84.000 KB
Załącznik nr 2(doc)   26.500 KB
Załącznik nr 3(doc)   26.000 KB