artykuł nr 1

Ochrona danych osobowych

 Ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO
 dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Skomlin

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE))  2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie Gminy Skomlin  jest Wójt Gminy Skomlin z siedzibą w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 1, 89-346 Skomlin tel. (43) 8864477, fax. (43) 8864477 w. 13, e-mail: sekretariat@skomlin.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi  należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych:  tel. (43) 8864477 w. 17, e-mail: iod@skomlin.pl, fax: (43) 8864477 w. 13.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy Skomlin.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych  osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych wynikają z przepisów prawa, wypełniania warunków umów zawartych pomiędzy Gminą Skomlin a kontrahentami oraz w celach określonych w udzielonych zgodach

 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie przepisów prawa, posiada Pan/Pani prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan
prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.