artykuł nr 1

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną

Uprzejmie informuje, iż można osobiście dokonywać zapisów na poradę w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pod adresem:

https://np.ms.gov.pl/

artykuł nr 2

Komunikat Starosty Wieluńskiego o zawieszeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Komunikat dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106), Starosta Wieluński informuje o zawieszeniu w udzielaniu porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wieluńskiego.

Zawieszenie porad obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2020 r. do odwołania.

Porady będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

 1. Ewa Duralak – Radca prawny – tel. 509-652-603, e-mail: duralex.radca@gmail.com  porady udzielane będą w poniedziałek, wtorek i środę – godz. 9.00-13.00;
 2. Agnieszka Dudek – Adwokat – tel. 798-899-486, e-mail: adwokat.agnieszka.dudek@gmail.com , porady udzielane będą w środę oraz piątek w godzinach 9:00-13:00;
 3. Jarosław Grajoszek – Adwokat – tel. 664-037-164, e-mail: adwokat@grajoszek.com.pl , porady udzielane będą w środę i czwartek w godz. 9:00-13:00;
 4. Patryk Wróbel – Doradca obywatelski/Adwokat – tel. 514-508-484, e-mail: adwokat.patrykwrobel@gmail.com , porady udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00;
 5. Bartosz Król – Radca prawny – tel. 798-569-043, e-mail: kontakt@kancelariekrol.eu , porady udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (karta B), stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492) proszę o przesłanie opinii na adres Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń.

artykuł nr 3

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Wieluński oraz dwa przez organizację pozarządową.

W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz mediacja, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja.
 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński:

Wierzchlas – Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wierzchlesie

ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas

godz. przyjęć: 9:00-13:00

poniedziałek – radca prawny

Konopnica – Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy

ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

godz. przyjęć: 9:00-13:00

wtorek – radca prawny

Pątnów  - Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie
 Pątnów 50a, 98-335 Pątnów

godz. przyjęć: 9:00-13:00

co druga środa – radca prawny
 co druga środa, czwartek – adwokat

Osjaków – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie

ul. Częstochowska 22, 98-320 Osjaków

godz. przyjęć: 9:00-13:00

piątek - adwokat

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu:

 

Wieluń – Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka
w Wieluniu

 ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń (wejście od ul. Szkolnej)

godz. przyjęć: 9:00-13:00

poniedziałek – piątek – radca prawny
 

Łyskornia – Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni
Łyskornia 55, 98-350 Biała

godz. przyjęć: 15:00-19:00

poniedziałek - piątek – doradca obywatelski

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem:
 

tel. (43) 843-79-44
 

lub poprzez e-mail: pswitalska@powiat.wielun.pl
 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,
oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 3a) nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 3.  nieodpłatną mediację.
   

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej:
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
   

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:

 • lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
 • przestępstw i wykroczeń, w tym m.in.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
 • rodziny, w tym m.in.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
 • dziedziczenia, w tym m.in.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
 • opieki i kształcenia, w tym m.in.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
 • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
 • świadczeń i zasiłków, w tym m.in.: z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
 • zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
 • roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym m.in.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
 • zatrudnienia, w tym m.in: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,
 • zdrowia, w tym m.in: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • urzędów i sądów, w tym m.in: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.
   

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Starosta Wieluński zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, świadczące w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Przedmiotowa lista sporządzona przez Starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną, problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny poinformować Starostę Wieluńskiego o wprowadzonych zmianach  w celu aktualizacji listy.