artykuł nr 1

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

 

Wójt Gminy Skomlin – Gminny Komisarz Wyborczy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.

 

Na podstawie art. 20 ust 4. ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Skomlin w dniach od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r.

I. Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

 1. Być osobą pełnoletnią.
 2. Zamieszkiwać na terenie gminy Skomlin.
 3. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
 4. Posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie.
 5. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, wykształcenia (załącznik 1).
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie (poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata).
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (załącznik 2).
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik 3).
   

III. Zadania rachmistrza spisowego:

 1. Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
 2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe.
 3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.
   

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Skomlin (pokój nr 4) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 8 lipca 2020r. do godziny 15.30 na adres: Urząd Gminy Skomlin, 98-346 Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych – Powszechny Spis Rolny 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 

V. Informacje dodatkowe dla osób składających oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.
 2. Kandydaci na rachmistrzów podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. 
 3. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 4. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 5. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formie jpg do identyfikatora oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
   

Wójt Gminy Skomlin
/-/ Grzegorz Maras