artykuł nr 1

Kontakt do Urzędu Gminy Skomlin

Urząd Gminy Skomlin

ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin

tel./fax. 43 886 44 77

tel. 43 886 44 78

tel. 43 886 45 05

email: sekretariat@skomlin.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skomlin, z siedzibą w Skomlinie ul. Trojanowskiego 1.

Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

a) listownie: Urząd Gminy w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin,

b) przez adres e-mail: sekretariat@skomlin.pl,

c) telefonicznie: (43) 886 44 77.

Inspektor ochrony danych.

Inspektorem ochrony danych jest Michał Bartela może się Pani/Pan z nim skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy. 

Cel i podstawy przetwarzania.  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Urzędu Gminy korespondencji. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. E RODO1)

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą w zależności od celu: 

a) strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Pani/Pana wniosek przekazał,

b) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (firmy kurierskie, dostawcy usługi poczty elektronicznej),

c) podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.

 

 

 

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.