artykuł nr 1

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Lokalizacja: Maręże, gm. Skomlin.

Obsługa PSZOK – pracownik Urzędu Gminy Skomlin – Jan Dybka tel. 607-384-840.
Odpady z PSZOK odbiera EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. Odpady od mieszkańców w PSZOK przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (za wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca) i w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 15.00.

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK: szkło, bioodpady, papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady niebezpieczne, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady tekstyliów i odzieży, popiół z palenisk domowych.