artykuł nr 1

Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne Gminy Skomlin

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.9)  w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi  podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 

Zadania własne gminy zostały określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminym , a ich zadaniem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  mieszkańców Gminy.

Jednostki organizacyjne Gminy Skomlin zostały  określone  w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Skomlin  określonego uchwałą Rady Gminy Skomlin nr XLI/227/2018 z dnia 17 października 2018 r.  Statut Gminy Skomlin (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5631). 

WYKAZ  GMINNYCH  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH

1. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie

2. Publiczne Przedszkole w Skomlinie wraz z Oddziałami:

1) Oddział Przedszkolny w Wróblewie,

2) Oddział Przedszkolny w Wicherniku.

3.   Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie z  Filią Biblioteczną w Wróblewie

4.   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie

5.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie

6.   Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie