artykuł nr 1

Sekretarz Gminy Skomlin

Funkcję Sekretarza Gminy pełni – Barbara Chrzanowska

 

Dane kontaktowe

tel. (043) 886-44-77 wew. 17

e-mail: b.chrzanowska@skomlin.pl

 

Kompetencje i zadania Sekretarza Gminy:

1) Wykonuje zadania w imieniu wójta zgodnie z udzielonym upoważnieniem;

2) Opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby;

3) Zależności od stanowiska pracy;skarbnikiem  wprzygotowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy i uzgadnia je z wójtem lub

4) Organizuje oraz koordynuje prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum;

5) Prowadzi ewidencję działalności gospodarczych;

6) Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

7) Nadzoruje organizację pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowe wykonanie czynności kancelaryjnych i obiegu informacji w urzędzie;

8) Dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników;

9) Przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy

10) Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

- stanowiska ds. ewidencji ludności i USC,

- stanowiska ds. samorządowych i spraw wojskowych,

- stanowiska ds. organizacyjnych, kadrowych i społecznych,

- pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

11)  W czasie dłuższej nieobecności Wójta zastępcą stanowiska jest Sekretarz.