artykuł nr 1

Informacja

Funkcję Sekretarza Gminy pełni – Barbara Chrzanowska

tel. (043) 8864477 wew.  17

(043) 8864477 wew. 17

e-mail: b.chrzanowska@skomlin.pl

 

 

Kompetencje i zadania Sekretarza Gminy:

 

1) wykonuje zadania w imieniu wójta zgodnie z udzielonym upoważnieniem;

2) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby;

3) przygotowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy i uzgadnia je z wójtem lub skarbnikiem  w zależności od stanowiska pracy;

4) organizuje oraz koordynuje prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum;

5) prowadzi ewidencję działalności gospodarczych;

6) prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

7) nadzoruje organizację pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowe wykonanie czynności kancelaryjnych i obiegu informacji w urzędzie;

8) dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników;

9) przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy

10) sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

- stanowiska ds. ewidencji ludności i USC,

- stanowiska ds. samorządowych i spraw wojskowych,

- stanowiska ds. organizacyjnych, kadrowych i społecznych,

- pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

W czasie dłuższej nieobecności Wójta zastępuje go Sekretarz.