artykuł nr 1

Skarbnik Gminy Skomlin

Funkcję Skarbnika Gminy pełni  Jadwiga Madeja

 

Dane kontaktowe

tel. (043) 886-44-77 wew. 22

e-mail: j.madeja@skomlin.pl

 

Kompetencje i zadania Skarbnika Gminy:

1) Opracowuje projekt budżetu;

2) Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje wójta o jego realizacji;

3) Przekazuje pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego;

4) Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;

5) Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą pracowników prowadzących sprawy finansowo-budżetowe na następujących stanowiskach:

- ds. księgowości budżetowej,

  - ds. wymiaru podatków,

  - ds. księgowości podatkowej,

  - ds. księgowości oświaty,

  - ds. opłat za wodę i ścieki;

6) Realizuje ustawy o dochodach, finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej;

7) Wykonuje zadania i obowiązki wynikające z przepisów normujących prawa i obowiązki głównych księgowych.