artykuł nr 1

Funkcję Skarbnika Gminy pełni – Jadwiga Madeja

Funkcję Skarbnika Gminy pełni – Jadwiga Madeja

tel. (043) 8864477 wew.  22

(043) 8864477 wew. 22

e-mail: skarbnik@bip.skomlin.akcessnet.net

 

 

 

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:

 

1)         opracowuje projekt budżetu;

2)         dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje wójta o jego realizacji;

3)         przekazuje pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego;

4)         czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;

5)         sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą pracowników prowadzących sprawy finansowo-budżetowe na następujących stanowiskach:

Ø     ds. księgowości budżetowej,

Ø     ds. wymiaru podatków,

Ø     ds. księgowości podatkowej,

Ø     ds. księgowości oświaty,

Ø     ds. opłat za wodę i ścieki.

6)         realizuje ustawy o dochodach, finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej;

7)         wykonuje zadania i obowiązki wynikające z przepisów normujących prawa i obowiązki głównych księgowych.