artykuł nr 1

Komisje Rady

Przy Radzie Gminy działają 3 stałe komisje.

Komisje obradują na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego Rady w miarę potrzeb. Komisje podlegają Radzie Gminy w całym zakresie swojej działalności.

Do zadań komisji należy :

1. Rozpatrywanie projektów uchwał opracowywanych i przedkładanych przez wójta;

2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał;

3. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę;

4. Kontrola wykonywania uchwał Rady.