artykuł nr 1

Kompetencje i zadania Wójta Gminy

 

1) Kieruje bieżącymi sprawami gminy;

2) Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy;

3) Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

4) Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;

5) Podejmuje czynności należące do rady gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy);

6) Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych;

7) Przedkłada radzie gminy i jej komisjom projekty uchwał;

8) Wykonuje zadania szefa obrony cywilnej;

9) Wypełnia zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej gminy i zwalczania klęsk żywiołowych;

10) Mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad;

11) Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

  - sekretarza gminy,

  - skarbnika gminy,

  - stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska,

  - stanowiska ds. zamówień publicznych, obrony cywilnej i podatku VAT,

  - stanowiska ds. gospodarki przestrzennej, gruntów i mienia komunalnego,

  - stanowiska ds. infrastruktury gospodarczej, inwestycji i gospodarki komunalnej,

  - stanowiska ds. oświaty,

  - radcy prawnego.