artykuł nr 1

Zaproszenie na najbliższą sesję Rady Gminy Skomlin w dniu 14 stycznia 2020r.

Rada Gminy Skomlin
pow. wieluński

Mieszkańcy
Gminy Skomlin


Skomlin, dnia 14 stycznia 2020 r.

 

OS.0002.1.2020                

 

Na podstawie art. 20  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz.506,1309,1571, 1696 i 1815) zwołuję XIV Sesję  Rady Gminy Skomlin  VIII kadencji, która  odbędzie się  w dniu  14  stycznia  2020 r.  /wtorek/  o godz. 800 w sali konferencyjnej  Urzędu  Gminy  w Skomlinie.

 

 Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i uwagi do protokołu z XIII sesji Rady Gminy Skomlin.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy o odbytych posiedzeniach.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/6/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia5 grudnia 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku w Gminie Skomlin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę nr II/6/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 5 grudnia 2018 roku wraz z odpowiedzią na skargę.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Skomlin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 12 lutego 2018 roku wraz z odpowiedzią na skargę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Skomlin na 2020 rok.
 13. Przedstawienie harmonogramu i planu pracy Rady Gminy Skomlin na 2020 rok.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Żółtaszek

 

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OBRADACH RADY GMINY

Załączniki:
Zaproszenie na sesję 378 KB