artykuł nr 1

Informacja o najbliższej sesji Rady Gminy Skomlin w dniu 29 marca 2021 r.

Rada Gminy Skomlin
pow. wieluńskiSkomlin, dnia 22 marca 2021 r.

BR.0002.2.2021                  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Skomlin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skomlinie.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i uwagi do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Skomlin.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy o odbytych posiedzeniach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2021 – 2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 10. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie:
  • z działalności za 2020 r.;
  • z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją tych zadań za 2020 r.;
  • z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.;
  • z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.;
  • z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skomlin na rok 2021”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Skomlin i przekazania projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie gminy Skomlin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko SARS-CoV-2.
 16. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2020 r.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną sesja odbędzie się bez udziału mieszkańców. Obrady transmitowane będą na stronie internetowej www.crv.pl/transmisja-lodzkie-rada_gminy_skomlin.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Żółtaszek