artykuł nr 1

Terminy płatności podatku (osoby prawne).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
artykuł nr 2

Terminy płatności podatku (osoby fizyczne).

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,
w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.