artykuł nr 1

ZASADY WYNAJMU LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SKOMLIN

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/136/2008
Rady Gminy Skomlin
z dnia 26 listopada 2008r.

 

ZASADY WYNAJMU LOKALI WCHODZACYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SKOMLIN

 

 

1.   Umowy najmu lokali mieszkalnych mogą być zawierane z osobami fizycznymi z wyłączeniem osób, którym przysługuje tytuł prawny do innego lokalu.

2.   Pierwszeństwo do przyznania lokalu maja:

a)   osoby niezbędne kadrowo dla gminy

b)   osoby pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrof, pożaru itp.

c)   osoby eksmitowane prawomocnym wyrokiem sądu.

3.   W następnej kolejności lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy gminy mogą być oddane w najem osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych a są mieszkańcami gminy Skomlin.

4.   Przez osobę nie mającą zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych należy rozumieć osobę nie mającą samodzielnego lokalu, lub osobę która zamieszkuje w szczególnie trudnych warunkach, to jest w lokalu nie spełniającym warunków technicznych do przebywania ludzi na pobyt stały, oraz w którym przypada mniej niż 5m2 na osobę.

5.   Dla osób ubiegających się o oddanie lokalu w najem średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie powinien przekraczać:

  1. w gospodarstwie jednoosobowym 150% najniższej emerytury
  2. w gospodarstwie wieloosobowym 100% najniższej emerytury

6.   W przypadku braku chętnych na wynajem mieszkania wg  zasad określonych w pkt. 5 nie ma on zastosowania.

7.   Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osoby stale razem tam zamieszkujące.

8.   Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być zamienione pod warunkiem:

  1. spełnienia wymogów uprawniających do przyznania lokalu
  2. złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o zmianę lokalu
  3. uzyskania pozytywnej opinii Wójta gminy

9.   Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lub zamianę lokalu:

  a. ubiegający się składa wniosek o przyznanie lokalu

  b.  Wójt gminy po przeanalizowaniu dotychczasowych warunków mieszkaniowych, oraz oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmie decyzję.

10. W przypadku śmierci najemcy, z pozostałymi w lokalu osobami stale z nim zamieszkującymi, może być zawarta umowa najmu tylko w przypadku gdy nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

11.Zawarcie umowy najmu nakłada na najemcę obowiązek wpłacenia kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.

  a. wysokość kaucji wynosi 6 krotność miesięcznego czynszu za dany lokal,

  b. nie pobiera się kaucji za lokale wynajmowane osobom, które na własny koszt przeprowadziły remont tych lokali.

12. W przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę ma zastosowanie pkt. 10.

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą a dotyczących wynajmu lokali stanowiących własność gminy Skomlin, stosuje się przepisy ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami).