artykuł nr 1

Wrota Regionu Łódzkiego

 Wrota Regionu Łódzkiego

Projekt pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami: gminami i powiatami województwa łódzkiego, w tym także z Gminą Skomlin.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne. Całkowity koszt projektu to 21.533.000,00 zł, w 85% (18.303.050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, razem wartość projektu wyniosła ok. 190600,00 zł.

W ramach Wrót Regionu Łódzkiego pozyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby Urzędu Gminy Skomlin, podnosząc znacznie komfort pracy urzędników:

  • Dziewięć markowych zestawów komputerowych Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai X93S,

  • Jedno urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP, 

  • Dwie drukarki laserowe Kyocera FS-1300DN,

  • Skaner Epson GT-S50,

  • Dwa serwery Lenovo TS200v z systemem Windows 2008,

  • Urządzenie do wykonywania backupu z oprogramowaniem EMC Retrospect.

W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i manipulatorem.

Celem głównym Projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Sercem projektu będzie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), autorska platforma stworzona przez wyłonioną w procedurach przetargowych firmę Comp S.A. Platforma SEOD – Wrota Regionu Łódzkiego – zintegrowana będzie z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP – http://epuap.gov.pl – stworzona przez MSWiA). Oznacza to, iż użytkownicy EPUAP, posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, będą mogli poprzez Internet – składać wnioski i uruchamiać procedury administracyjne. Pilotażowo planowane jest uruchomienie następujących spraw:  pozwolenie na wycinkę drzew, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto, w SEOD procedowane będą również sprawy inicjowane papierowo. Po zeskanowaniu wniosku papierowego dokumentacja krążyć będzie po urzędzie jedynie w wersji elektronicznej. W założeniach pozwala to na zaoszczędzenie znacznych ilości papieru (i sprzętu drukującego), a przede wszystkim na skuteczniejsze monitorowanie przebiegu spraw, co za tym idzie, szybsze i bezstronne procedowanie.

Zapewne wielu z mieszkańców z naszej gminy zdążyło już docenić zalety bankowości elektronicznej czy zakupów przez Internet. Wdrożenie Wrót Regionu Łódzkiego pozwoli na równie łatwe wykonywanie nieskomplikowanych czynności administracyjnych, takich jak np. uzyskanie pozwoleń, czy odpisów aktów stanu cywilnego. Barierą bywają tutaj czasem przepisy i regulaminy, a także świadomość obywateli i urzędników – przywiązanych do procedowania papierowego. Niewątpliwie informatyzacja administracji publicznej jest zjawiskiem nieuchronnym, które winno wpłynąć na ograniczenie biurokratyzacji Państwa. Od nacisku środowisk obywatelskich zależeć będzie, jak szybko ta informatyzacja nastąpi i zakorzeni się w naszej świadomości.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronach: http://www.elodzkie.pl http://www.si.lodzkie.pl/