artykuł nr 1

Rejestr działalności regulowanej

 DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE ODBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Skomlin prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Skomlin. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

  3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł ,określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art.14 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 152, poz.897).).

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawda;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. , poz.391, z późn. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;;

- spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej;

- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;

- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

- w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Skomlin, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do 31.12.2012r. (art.14 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 152, poz.897).

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Skomlin dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Skomlin(pokój nr7) lub poniżej w pliku do pobrania.

Załączniki:

1/ Wniosek o wpis do rejestru

2/ Oświadczenie

3/ Rejestr działalności regulowanej