artykuł nr 1

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych

artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wizytacja w ramach PROW 2007 - 2013 operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin"