artykuł nr 1

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352) określa zasady, tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie prze osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.


Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Skomlin w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1/ udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skomlin
http://www.bip.skomlin.akcessnet.net
2/ udostępniona w serwisie internetowym : www.skomlin.pl
3/ przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Warunki  ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Skomlin:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Skomlin nie zostały określone inne, odrębne warunki wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1/ poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2/ udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3/ informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.


Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Skomlin

Urząd Gminy Skomlin nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.


Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy: 1.infomacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skomlin, 2.wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.


Opłaty za udostępnianie informacji publicznej

Urząd Gminy Skomlin może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1/ wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urząd Gminy Skomlin, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2/ do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U  z 2016r. poz.23), z tym, że:

a/ odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b/ uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art.23g ust. 8 pkt2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy Skomlin uzyskał dany utwór,

3/ Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo postępowania przed sadami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 z późn. zm.) z tym, że:

a/ przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
b/ skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zawarte w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 352.)