artykuł nr 1

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktuurodzenia

 

Potrzebne dokumenty:

 

Ø  zgłoszenie urodzeniadziecka wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia

Ø  odpis skrócony aktumałżeństwa rodziców – dla dziecka urodzonego z małżeństwa

Ø  odpis skrócony aktuurodzenia matki dziecka – kiedy dziecko urodziła panna

Ø  odpis skrócony aktuurodzenia matki dziecka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie– kiedy dziecko urodziła rozwiedziona

Ø  odpis skrócony aktuurodzenia matki dziecka i odpis skrócony aktu zgonu męża matki dziecka – kiedydziecko urodził wdowa

Ø  we wszystkichprzypadkach dowody osobiste rodziców dziecka lub matki dziecka

 

Do zgłoszenia dziecka obowiązani są w kolejności:

- ojciec

- lekarz będący przy porodzie

- matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala

 

Opłata:

 

Ø  podanie – 5 zł

Ø  odpis zupełny aktuurodzenia – 25 zł

Ø  odpis skrócony aktuurodzenia – 15 zł