artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

 

Potrzebne dokumenty:

 

Ø      wypełniony „wniosek o wydanie dowodu osobistego”

Ø      dokument potwierdzający aktualny stan cywilny (akt małżeństwa, akt urodzenia)

Ø      dwa aktualne zdjęcia z odsłoniętym lewym uchem

Ø      dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

 

Nie załącza się aktów stanu cywilnego, jeżeli dokumenty te zostały sporządzone w tutejszym USC.

 

Opłata:

 

Ø      opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł – płatne w BS Biała O/Skomlin

            

 

Termin:

 

Ø      oczekiwanie na odbiór dowodu trwa 30 dni

 

Gdzie odebrać formularze:

 

Ø      druk „Wniosek o wydanie dowodu osobistego” można odebrać w pokoju nr 15

 

Tryb odwoławczy:

 

      Odwołanie składa się do Wojewody Łódzkiego terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Inne wskazówki, uwagi:

 

      Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawienia się w Urzędzie.

Osoby małoletnie składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Podstawa prawna:

 

Ø      Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. (t.j. Dz.U. Nr 32 poz.174 z 1984 r. z późn.zm.)

Ø      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty  (Dz.U. Nr 112 poz.1182 z 2000r.)

Ø      Ustawa o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86 poz.960 z 2000r.)

Ø      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego ( Dz.U. Nr 105 poz.1110 z 2000r.)