artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, wymiany i upływuterminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osob

Wydanie dowodu osobistego wprzypadku zniszczenia, wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego orazzmiany danych osobowo-adresowych.

 

  1. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
  2. W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
  3. W celu wymiany dowodu osobistego dokument ten należy złożyć we właściwym, ze względu na miejsce pobytu stałego posiadacza dowodu osobistego, organie gminy wraz z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu osobistego.
  4.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, jeżeli nie uległy zmianie dane osobowe wnioskodawcy, złożenie dokumentów oprócz wniosku nie jest wymagane.

 

Potrzebne dokumenty:

 

Ø   stary dowód osobisty

Ø   wypełniony „wniosek o wydanie dowoduosobistego”

Ø   dokument potwierdzający aktualnystan cywilny (akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu współmałżonka)

Ø   dwa aktualne zdjęcia zodsłoniętym lewym uchem

Ø   dowód uiszczenia opłaty zawydanie dowodu osobistego

 

Niezałącza się aktów stanu cywilnego, jeżeli dokumenty te zostały sporządzone wtutejszym USC.

 

Opłata:

 

Ø    opłata za wydaniedowodu osobistego wynosi 30 zł – płatne w BS Biała O/Skomlin

             w przypadku osobyniepełnoletniej dodatkowo 5 zł za wniosek

 

Termin:

 

Ø   oczekiwanie na odbiór dowodu trwa 30dni

 

 

 

Gdzie odebrać formularze:

 

Ø   druk „Wniosek o wydanie dowoduosobistego” można odebrać w pokoju nr 15

 

Tryb odwoławczy:

 

      Odwołanie składa się do WojewodyŁódzkiego terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem WójtaGminy. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Inne wskazówki, uwagi:

 

      Złożenie wniosku o wydanie dowoduosobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawienia się wUrzędzie.

Osobymałoletnie składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności rodzica lubopiekuna prawnego.

 

Podstawa prawna:

 

Ø   Ustawa o ewidencji ludnościi dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. (t.j. Dz.U.Nr 32 poz.174 z 1984 r. z późn.zm.)

Ø   Rozporządzenie RadyMinistrów z dnia 21.11.2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybupostępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty  (Dz.U. Nr 112poz.1182 z 2000r.)

Ø   Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86 poz.960 z 2000r.)

Ø   Rozporządzenie RadyMinistrów z dnia 30.11.2000r. w sprawie opłaty zawydanie dowodu osobistego ( Dz.U. Nr 105 poz.1110 z 2000r.)