artykuł nr 1

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem dospożycia w miejscu sprzedaży

Wydanie zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Potrzebne dokumenty:

 

Ø     wniosek dot. wydaniazezwolenia

Ø     decyzja państwowegopowiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunkówsanitarnych przez punkt sprzedaży/podawania napojów alkoholowych,

Ø     kopia zaświadczenia owpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorcyprowadzącego działalność na innej podstawie niż wpis do ewidencji działalnościgospodarczej – wyciąg z rejestru handlowego,

Ø     dokument potwierdzającytytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojówalkoholowych

Ø     pisemna zgodawłaściciela/zarządcy budynku na sprzedaż alkoholu w lokalu

 

 

Opłata:

 

Ø     opłata skarbowa – 5 zł– wniosek i 0,50 zł za każdy załącznik

Ø     za korzystanie zzezwoleń alkoholowych:

- 525 zł na sprzedaż napojówzawierających 4,5 % alkoholu oraz piwa.

- 525 zł na sprzedaż napojówzawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu,

- 2100 zł na sprzedaż napojówzawierających powyżej 18% alkoholu,

          płatne na rachunek gminy – opłaty te dotyczą przedsiębiorcówrozpoczynających

          działalność gospodarczą w tym zakresie

 

          Przedsiębiorcyprowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani dozłożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedażyposzczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Jeżeli wartośćsprzedaży przekroczyła:

- 37500 zł dla napojów o zawartość od 4,5 % alkoholu –przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tychnapojów,

- 37500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu– wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,

- 77000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu –wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w rokupoprzednim.

 

Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

Opis załatwieniasprawy:

 

Ø     zezwolenie jestwydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemówalkoholowych

 

Termin wydania zezwolenia:

 

Ø     do 30 dni

 

Podstawy prawne:

 

Ø     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35, poz.230 z późn.zm.)

Ø     Uchwała Nr XXX/156/2002 rady Gminy w Skomlinie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ustalenialiczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiempiwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscusprzedaży.

Ø     Uchwała Nr XXXI/165/93 Rady Gminy w Skomlinie z dnia 3 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia zasadusytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Skomlin.