artykuł nr 1

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Skomlin

Dokumenty elektroniczne mogą być dostarczane do Urzędu Gminy Skomlin:

 1. Poprzez pocztę elektroniczną (email):
  • Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, należy skorzystać z usług kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.
  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5MB;
  • adres poczty elektronicznej: sekretariat@skomlin.pl

   
 2. Na nośnikach danych (pamięci USB, płyty CD, DVD):
  • Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany Urzędowi Gminy Skomlin wraz z tym nośnikiem;
  • Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
  • Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone przez Urząd Gminy Skomlin dokumentem w postaci papierowej 
  •  
 3. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Skomlin, znajdującą się na platformie ePUAP - do wyboru podpisanie podpisem elektronicznym lub darmowym profilem zaufanym - dokładny opis w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza".

Formaty plików przesyłanych emailem lub dostarczonych na nośnichach określa Załącznik nr II do ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.).

Na podstawie wyżej wymienionego aktu prawnego Urząd Gminy Skomlin przyjmuje dokumenty:

 • tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne w formatach: .rtf, .doc, .docx, .odt, .ods, xls, .xlsx, .pdf;
 • graficzne: .jpg (.jpeg), .png, .tif (tiff), .svg;
 • archiwa: .zip, .7z, .rar, .tar, .gz.

Pliki zostaną przeskanowane programem antywirusowym. W przypadku wykrycia zagrożeń, dokumenty nie zostaną przyjęte.

 Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235 j.t.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 j.t.)