artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych w 2021 roku

artykuł nr 2

Wyjaśnienia.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami tj. art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa z dnia 12.01.1991r., jednolity tekst Dz.U.Nr 9, poz.84 z dnia 07.02.2002r. z późn.zmianami), obowiązek podatkowy dotyczący podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami pojazdów. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej ,na które środek transportowy jest zarejestrowany . Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego — od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym pojazd został nabyty , natomiast wygasa z końcem miesiąca , w którym pojazd został wyrejestrowany. W myśl art. 11 ust. l i 2 ww. ustawy podatek płatny jest w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. W przypadku nabycia pojazdu po dniu 01 lutego, a przed dniem 01 września roku podatkowego podatek za ten okres płatny jest. w dwóch równych ratach w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata podatku, a do dnia 15 września -II rata podatku . W sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 01 września podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5 tony , przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc od. 7,0 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy. Przepis art. 11 ust. 4 ustawy nakłada obowiązek wykonania zobowiązania podatkowego bez wezwania na rachunek budżetu Gminy do Baku Spółdzielczego w Białęj, oddział w Skomlinie o numerze konta: 85 9244 0003 4040 0039 2000 0060.