artykuł nr 1

Uchwała nr XXII/127/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

artykuł nr 2

Uchwała nr XXII/128/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

artykuł nr 3

Uchwała nr XVII/112/2016 z dnia 16 września 2016 r.

artykuł nr 4

Harmonogram zbiórki odpadów na 2021 r.

artykuł nr 5

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gminy Skomlin.
  2. Deklarację właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Skomlin, pocztą na adres Urzędu Gminy Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Skomlin za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej jako załącznik w pliku o formatach - PDF, DOC, DOCX lub ODT w terminie:
  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  1. Wzór deklaracji jest dostępny:
  • w formie elektronicznej PDF i DOCX na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skomlin, na stronie internetowej gminy Skomlin;
  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Skomlin.
  1. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

Wzory deklaracji w załącznikach.