ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR RADY GMINY W SKOMLINIE

 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NRIV/23/2003

RADY GMINY W SKOMLINIE

z dnia 27marca 2003 r.

 

 

STATUT GMINY SKOMLIN

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowieniaogólne

 

            § 1.1.Gmina Skomlin jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

2.Mieszkańcygminy z mocy prawa stanowią wspólnotę samorządową, obejmującą swym zasięgiem 55km 2 powierzchni i 11 sołectw.

3.Granice terytorialnegminy oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

4.Zmianagranic odbywać się może w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

5.Siedzibąorganów gminy jest miejscowość Skomlin.

 

§ 2.Ilekroć w dalszych postanowieniach Statutu jest mowa o:

 1)gminie –należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Skomlin;

2)radzie– należy przez to rozumieć Radę Gminy Skomlin;

3)przewodniczącymrady – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Gminy w Skomlinie;

4)urzędzie– należy przez to rozumieć Urząd Gminy Skomlin;

5)wójcie– należy przez to rozumieć Wójta Gminy Skomlin.

 

ROZDZIAŁ II

 

Jednostkipomocnicze

 

§ 3.1.Gmina podzielona jest na 11 jednostek pomocniczych – sołectw,wymienionych w załączniku Nr 2 do Statutu.

2.Granice jednostekpomocniczych i ich ustrój oraz zasady działania określają odrębne statuty tychjednostek.

3.Utworzenie,połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej – sołectwa następuje w drodze uchwały rady na wniosek 1/10 dorosłych mieszkańców obszaru, który tajednostka obejmuje lub będzie obejmować lub na wniosek wójta gminy.

4.Utworzenie,połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi być poprzedzonekonsultacjami, których tryb określa rada odrębną uchwałą.

5.Projekt granicjednostki pomocniczej sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tejjednostki.

 

 

ROZDZIAŁ III

Zakres działania i zadania gminy

 

            § 4. 1. Zakres działania,zadania i kompetencje gminy określają:

1)ustawa z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym;

2)ustawa z dnia 17 maja1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnychpomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórychustaw;

3)inne ustawy prawamaterialnego.

2.Gmina realizuje swojezadania poprzez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne wymienione w załączniku Nr 3 do Statutu.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy gminy

 

§ 5.Organami gminy są:

1.Organem stanowiącym i kontrolnym - rada gminy.

2.Organem wykonawczym –wójt gminy.

§ 6.Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działaniaorganów gminy obejmuje w szczególności:

1)prawo obywateli douzyskania informacji o stanie, kierunkach rozwoju, możliwościach gospodarczychgminy;

2)wstępu na sesję i posiedzenia komisji;

3)dostępu do dokumentówwynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń rady,posiedzeń komisji.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady dostępu obywateli do dokumentów

 

            § 7.1.Każdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentówdotyczących wykonywania przez gminę zadań publicznych.

            2.Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust.1 następuje w siedzibie i godzinach pracy urzędu i polega na umożliwieniu ich przeglądania,zapoznania się z nimi, sporządzania z nich notatek i odpisów.

            3.Prawo, o którym mowa w ust.1 podlega jedynieograniczeniu wynikającemu z:

1)przepisów o ochronieinformacji niejawnych;

2)przepisów o ochronietajemnicy skarbowej;

3)przepisów o ochronie danychosobowych;

4)innych przepisówchroniących dobro obywatela lub instytucji.

4.Jeżelinie jest możliwe udostępnienie dokumentów w całości z przyczyn wymienionych w ust.3, zainteresowanemu udostępnia się pozostałą część dokumentów bądźdokumentu.

5.Informacji i dostępu do dokumentów zainteresowanemu udziela się na jego wniosek złożony w formie ustnej lub pisemnej.

§ 8.1.Wnioski o udostępnienie dokumentów przyjmuje stanowisko do sprawsamorządu i rejestruje w repertorium wniosków o udostępnienie dokumentów.

            2.Jeżeli wniosek dotyczy dokumentów znajdujących się nainnym stanowisku pracy, stanowisko pracy ds. samorządu po zarejestrowaniuwniosku kieruje zainteresowanego na odpowiednie stanowisko.

            3.Wnioski należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, niepóźniej niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

            4.Termin załatwienia wniosku wymagającego postępowania wyjaśniającegomoże ulec przedłużeniu. O przyczynie nie załatwienia w terminie wniosku, o którym mowa w ust.1 należy powiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia.

            § 9.1.Dokumentymogą być udostępnione do wglądu w obecności pracownika, który wydał dokument(dokumenty). W przypadku, gdy przeglądanie dokumentów wymaga dłuższego okresuczasu (powyżej 30 minut), pracownik wydaje dokument za pokwitowaniem i przyodbiorze szczegółowo sprawdza zgodność wydanych dokumentów z otrzymanymi.

            2.Przeglądanie dokumentów w dłuższym okresie czasu możeodbywać się w specjalnie do tego celu wyznaczonym pomieszczeniu (sali posiedzeńUrzędu Gminy).

            § 10.Odmowaudostępnienia dokumentów w całości lub części następuje w formie decyzji.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady i tryb działania komisjirewizyjnej

 

            § 11.1.Celem działalności kontrolnych komisji rewizyjnejjest dostarczenie radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności wójtaoraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz zapobieganieniekorzystnym zjawiskom w ich działalności poprzez wskazanie występującychnieprawidłowości i proponowanie form ich usunięcia.

            2.Komisja rewizyjna przeprowadzając kontrolę badalegalność, gospodarność, rzetelność, celowość oraz zgodność dokumentacji ze stanemfaktycznym w dziedzinach:

1)realizacji budżetu z uwzględnieniem wykorzystania dotacji gminy;

2)gospodarki mieniemkomunalnym;

3)realizacji postanowień radyujętych w uchwałach;

4)organizacji pracy w realizacjiprzypisanych zadań;

5)realizacji wniosków i zaleceń oraz ustaleń z przeprowadzonych kontroli przez inne zespoły kontrolne.Komisja może stawiać własne wnioski, co do sposobu i form likwidacji stwierdzonychuchybień przez te jednostki.

3.Oprócz zadańkontrolnych wymienionych w ustępie 2 do kompetencji i uprawnień komisji należy:

1)opiniowanie projektówbudżetu;

2)rozpatrywanie wniosków o odwołanie radnych z pełnionych funkcji, sekretarza gminy i skarbnika gminy.Opinie w tym przedmiocie komisja przedstawia radzie na najbliższej sesji;

3)występowanie dospecjalistycznych organów kontroli (RIO, NIK) z wnioskiem o przeprowadzeniekontroli w przypadku wystąpienia podejrzeń o korupcję wśród organów wykonawczych(wójta, kierowników jednostek organizacyjnych).

§ 12. 1. Komisja rewizyjna może tworzyć, co najmniej 3 osobowe zespołykontrolne.

2.Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez radę,który powinien zawierać:

1)plan kontroli obejmujący: 

a)kontrolęwykonania budżetu,

b)kontrolęwykonania uchwał , załatwiania wniosków i interpelacji ,

c)wybranedo kontroli inne dziedziny działalności gminy lub poszczególne sprawy;

2)tematykę posiedzeń wraz z przybliżonym terminem posiedzenia.

3.Plan pracy komisja przedkłada przewodniczącemu rady najpóźniej do końca rokupoprzedzającego rok objęty planem.

§ 13.1.Plan kontroli powinien być tak ustalony, aby nie zakłócał normalnegotoku pracy urzędu i jednostek organizacyjnych.

2.Jeżeliplan pracy komisji jedynie w przybliżeniu określa datę kontroli, przewodniczącykomisji uprzedza kierownika jednostki kontrolowanej o mającej nastąpić kontroli z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3.Wszelkie nieprawidłowości utrudniające pracę komisji powinny być sygnalizowaneprzez przewodniczącego komisji przewodniczącemu rady, który zwraca się do wójta o ich niezwłoczne usunięcie. Jeżeli mimo tego nieprawidłowości nie zostałyusunięte, przewodniczący rady włącza sprawę do omówienia na najbliższej sesji.

4.Jeżeli w trakcie przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący stwierdzinieprawidłowości, które mogą być usunięte niezwłocznie przy pomocy jednegopolecenia, przewodniczący komisji kieruje odpowiedni wniosek do właściwych osób,określając w nim termin i sposób usunięcia, informując o tym fakcieprzewodniczącego rady.

5.Kontrolowanymoże składać wyjaśnienia, co do zaistniałych nieprawidłowości, które komisjauwzględni lub odrzuci, uzasadniając podstawy swojego stanowiska.

6.Wyjaśnienia i stanowisko komisji winny mieć odzwierciedlenie w protokole z kontroli.

§ 14. Komisja w realizacji swoich zadań szczególnie kontrolnych możekorzystać z porad, opinii i ekspertyz specjalisty z określonej dziedziny, którydziała na rzecz komisji na podstawie umowy – zlecenia, zawartej z nim przez wójtagminy.

 

ROZDZIAŁ VII

Organizacjawewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy

 

§ 15.1. Rada wybiera ze swojego grona:

1)przewodniczącego rady i jednego wiceprzewodniczącego;

2)pięcioosobową komisjęrewizyjną;

3)pięcioosobową komisję gospodarczą;

4)pięcioosobową komisjęspołeczną.

2.Zasady wyboru orazodwołania organów gminy lub jego poszczególnych członków określa ustawa o samorządzie gminnym, ustawa – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

§ 16.1.Przedmiotem działania komisji wymienionych w § 15 ust.1 pkt 3 i 4 są sprawy:

1)komisji gospodarczej – gospodarcze,inwestycyjne, podatków i opłat lokalnych;

2)komisji społecznej - kultury, oświaty,kultury fizycznej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

2.Do zadań komisjinależy:

1)rozpatrywanie projektów uchwał opracowywanych i przedkładanych przez wójta;

2)występowanie z inicjatywą uchwałodawcząoraz przygotowywanie projektów uchwał;

3)rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanychkomisji przez radę;

4)kontrola wykonywania uchwał rady.

§ 17.1.Pierwsze posiedzenia komisji stałych określonych w § 15ust. 1 pkt 2, 3 i 4  zwołuje przewodniczący rady  w terminie jednego miesiąca  od daty powołania komisji.

2.Przewodniczącego i zastępcęprzewodniczącego komisji, komisja wybiera ze swego grona.

3.Funkcję sekretarzakomisji pełni osoba na stanowisku pracy do spraw samorządu, chybaże komisja postanowi inaczej.

 

 

 

 

Tryb pracy rady

 

            § 18.Rada obraduje na sesjachzwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niżraz na kwartał.

            § 19.1.Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji,określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

            2.Radazajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencjistanowiących i kontrolnych w formie uchwał.

         3.Oprócz uchwał rada może podejmować:

1)postanowienia proceduralne;

2)oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;

3)deklaracje zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania.

4.Do postanowień,oświadczeń i deklaracji nie stosuje się przewidzianego w niniejszym Statucietrybu zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 20.1.Przewodniczący rady lub w razie jego nieobecnościwiceprzewodniczący ustala w porozumieniu z wójtem porządek obrad, miejsce i godzinę rozpoczęcia obrad oraz listę osób zaproszonych na sesję.

2.O terminie, miejscu i proponowanym porządku sesji powiadamia się radnych na 7 dni przed terminemobrad, listownie za pomocą poczty lub w inny skuteczny sposób.

3.W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad, projekty uchwał oraz inne niezbędne materiałyzwiązane z porządkiem obrad.

            4.Wprzypadku zwołania sesji nadzwyczajnej, radni otrzymują zawiadomienie orazewentualne materiały wymienione w ust.3, nie później niż 2 dni przed terminemzwołania sesji.

            5.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady winno być podane do publicznejwiadomości na 3 dni przed sesją , a w przypadku sesjinadzwyczajnej - 2 dni przed sesją, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

            § 21.1. W sesjach rady uczestniczy wójtgminy oraz z głosem doradczym sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz sołtysi.

2.W obradach mogąuczestniczyć wyznaczeni przez wójta pracownicy urzędu. Osoby te, za zgodąprzewodniczącego mogą udzielać wyjaśnień, referować sprawy.

§ 22.1.Sesja rady odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Jedynie w przypadkuniemożności wyczerpania porządku obrad lub ze względu na inne nieprzewidzianeprzeszkody, uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał,rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innymwyznaczonym terminie.

§ 23.1.Rada może obradować tylko w obecności, co najmniej połowyswego składu (quorum).

2.W przypadkustwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samejsesji, z tym że uchwały podjęte do tego momentu zachowująswoją moc.

3.Fakt przerwania obradoraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obradyprzed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 24.1.Sesję otwiera , prowadzi i zamykaobrady przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzebazastąpienia wiceprzewodniczący.

2.Otwarcie sesjinastępuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły:

Otwieram  ..... sesję Rady Gminy w Skomlinie „ .

            3.Pootwarciu sesji przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad  oraz poddaje pod dyskusję projekt porządkuobrad.

            4.Zwnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpićradny oraz wójt gminy.

            5.Radamoże wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosówustawowego składu rady, a w przypadku sesji nadzwyczajnej, dodatkowo wymaganajest zgoda wnioskodawcy.

            6.Przewodniczącyobrad prowadzi je według ustalonego porządku, chyba że z uzasadnionych przyczyn rada wyrazi zgodę na zmianę kolejności rozpatrywaniaposzczególnych punktów.

            § 25.1.Porządek obrad oprócz punktówproceduralnych i punktów merytorycznych winien obejmować:

1)informację wójta dotyczącą działalnościmiedzy sesjami;

2)zapytania i wolne wnioski.

2.Do pomocyprzewodniczącemu, przy rozpatrywaniu spraw merytorycznych rada może powołaćkomisję uchwał i wniosków, której zadaniem jest:

1)precyzowanie treści przedstawianychwniosków w taki sposób, aby ich redakcja była jednoznaczna, przejrzysta i niebudziła wątpliwości, co do intencji;

2)ewidencjonowanie przedstawianychwniosków i po zamknięciu dyskusji nad tematem, przekazywanie ichprzewodniczącemu rady, który poddaje je pod głosowanie;

3)w miarę potrzeby ustala ostatecznąwersję projektu uchwały i przedstawia jej treść radzie.

3. W pierwszejkolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, którymoże wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

§ 26.1.Wnioski oraz zapytania mogą składać radni oraz osobyuczestniczące w obradach w formie pisemnej lub ustnej.

2.Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi mogą być udzielone ustnie, chyba żezgłaszający zażąda odpowiedzi na piśmie. Przewodniczący rady w ciągu 3 dni oddaty odbycia sesji kieruje do adresata (do wójta lub innego adresata) wnioseklub zapytanie, na które nie udzielono odpowiedzi na sesji lub te, na któreżądano pisemnej odpowiedzi.

3.Odpowiedź na piśmie powinnabyć udzielona nie później niż w ciągu 14 dni od daty sesji.

4.Na wnioski i zapytaniakierowane do rady, odpowiedzi udziela oraz pisemne odpowiedzi podpisuje przewodniczącylub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

§ 27.1.Obrady prowadzi przewodniczący według uchwalonegoporządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2.Przewodniczący udzielagłosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może takżeudzielić głosu poza kolejnością.

3.Poza kolejnościąudziela głosu wójtowi.

4.Przewodniczący możeudzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 28.1.Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.Przewodniczący możeczynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy, ilości i czasu trwania ichwystąpień, a w uzasadnionych przypadkach może przywołać mówcę „do rzeczy„.

3.Jeżeli temat lubsposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócająporządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, albo zabierany powtórnie głos niewnosi nic nowego w sprawie, przewodniczący przywołuje radnego „do porządku„ , a gdy przywołanie nie odniosło skutku możeodebrać mu głos , nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4.Postanowienia ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i mieszkańców gminy nie będących radnymi.

5. Po uprzednimostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośródpubliczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządekobrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 29.Na wniosek radnego przewodniczący przyjmuje do protokółu sesjiwystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym radę.

§ 30.1.Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawiewniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:

1)stwierdzenia quorum;

2)zmiany porządku obrad;

3)ograniczenia czasu wystąpieńdyskutantów;

4)zamknięcia listy mówców;

5)zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

6)odesłania projektu uchwały wnioskodawcom(wójtowi, komisji);

7)zarządzenia przerwy;

8)przeliczenia głosów;

9)przestrzegania regulaminu obrad.

2.Wnioski formalneprzewodniczący poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego„przeciw”  wnioskowi,po czym poddaje się sprawę  pod głosowaniezwykłą większością głosów.

§ 31.1.Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący obrad zamykadyskusję.

2.Jeżeli w trakcie dyskusjizgłoszono wnioski, które wprowadzają zmiany w planie wydatków budżetowych, a wnioskodawca nie wskazał źródła pokrycia tych wydatków, przewodniczący w miarępotrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia wójtowi ustosunkowania się dozgłoszonych wniosków. Stanowisko wójta traktowane jest jako wniosek najdalejidący i poddane pod głosowanie w pierwszej kolejności.

3.Po zamknięciu dyskusjiprzewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili do momentu zarządzeniagłosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wnioskuformalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

 

Tryb głosowania

 

            § 32.1.Przewodniczący obrad lub zawskazaniem przez niego komisja uchwał i wniosków przedstawia treść wniosku lubprojekt uchwały radnym przed głosowaniem.

            2.Wprzypadku, gdy w toku dyskusji nie wniesiono poprawek do przesłanego radnymprojektu uchwały, przewodniczący stwierdza ten fakt i poddaje projekt uchwały podgłosowanie bez odczytywania jej treści.

            §33.Sprawy osobowe rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.

            § 34. 1.W przypadku głosowania w sprawiewyboru osób przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącejpoddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

            2. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wybór do organów rady, radnego nieobecnegona sesji, po przedstawieniu przez niego pisemnej zgody.

            § 35.1.Wnioski w sprawach odwołaniaradnego z organów rady oraz w sprawie odwołania skarbnika gminy i sekretarzagminy nie mogą być podjęte na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.

            2.Przedpodjęciem uchwały o odwołanie rada jest zobowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby,której dotyczy wniosek o odwołanie oraz stanowiska komisji rewizyjnej.

            3.Postanowień, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się jeżeli z wnioskiem o odwołanie wystąpiły osoby wymienione w ust. 1, lub gdy osoby tepopełniły przestępstwo lub sprzeniewierzyły się złożonemu ślubowaniu.

            § 36.1.Głosowanie jawne odbywa siępoprzez podniesienie ręki.

2.Głosowanie jawneprzeprowadza przewodniczący obrad ( ewentualnie przewodniczący komisji uchwał i wniosków ) przeliczając głosy oddane „za„  , „przeciw„  i „wstrzymujące się„  , sumuje je i porównując  z listą radnych  obecnych na sesji  , nakazuje odnotowaniewyników głosowania  w protokole.

3.Wyniki głosowaniajawnego ogłasza przewodniczący.

§ 37. 1.Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza,że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbęgłosów „za „ niż „ przeciw „. Głosów wstrzymujących się i nieważnych niedolicza się do żadnej z grup głosujących „za” lub „przeciw”.

2. Jeżeli celemgłosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lubkandydatura, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych napozostałe.

3.W przypadku równej liczbygłosów (nie można ustalić rozstrzygnięcia) przewodniczący obrad zarządzaponowne głosowanie lub rozstrzygnięcie sprawy przekłada na następną sesję.

§ 38.1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, conajmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych głosów ważnych, to znaczyprzeciwnych i wstrzymujących się.

2.Głosowanie bezwzględnąwiększością ustawowego składu rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych zawnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu rady (najmniej 8 głosów).

§ 39.1.Głosowanie tajne stosuje się w szczególności w sprawachdotyczących:

1)wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady;

2)ewentualnie wyboru wójta w sytuacjachokreślonych przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta,burmistrza i prezydenta miasta.

2.Głosowanie tajnestosuje się także w innych przypadkach, gdy wymaga tego ustawa.

3.W głosowaniu tajnymradni głosują za pomocą ostemplowanych pieczęcią rady kart, przy czymkażdorazowo rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna, z wybranym spośród siebie przewodniczącymkomisji.

4.Komisja skrutacyjnaprzed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza jewyczytując kolejno radnych z listy obecności.

5.Kart do głosowania niemoże być więcej niż radnych obecnych na sesji.

6.Po przeliczeniu głosówprzewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynikgłosowania.

7.Karty z oddanymigłosami i protokół głosowania stanowią załączniki do protokółu obrad sesji.

8.W miarę możliwości lokalowych  należyspełnić  warunki gwarantujące  tajność głosowania.

 

 

Uchwały

 

§ 40.1.Uchwały, o jakich mowa  w § 19 ust.1 i 2 niniejszego Statutu, a także deklaracje  i oświadczenia   są sporządzane w formie odrębnych  dokumentów.

        3.Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 41.1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa minimum 4 radnych,komisja rady oraz wójt, chyba że przepisy prawastanowią inaczej.

2.Projekt uchwałysporządzony w formie pisemnej powinien określić w szczególności:

1)tytuł uchwały;

2)podstawę prawną;

3)postanowienie merytoryczne;

4)w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowaniarealizacji uchwały;

5)określenie organu odpowiedzialnego zawykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu;

6)ustalenie terminu wejścia w życieuchwały.

3.Projekt uchwałypowinien być przedłożony na ręce przewodniczącego, radzie wraz z uzasadnieniem(uzasadnienie może być podane również ustnie na sesji), w którym należy wskazaćpotrzebę podjęcia uchwały. Rada może żądać informacji o skutkach finansowychjej realizacji.

4.W projektach uchwałnależy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

5.Projekty uchwał opiniowanesą, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

§ 42.1.Podjęte uchwały powinny być zredagowane w sposób jasny,zwięzły, syntetyczny przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu.

2.Uchwały powinnyzawierać, co najmniej:

1)datę i tytuł;

2)podstawę prawną;

3)dokładną merytoryczną treść uchwały;

4)określenie organu, któremu powierza sięwykonanie uchwały;

5)termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

§ 43.Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej w tym samym trybie określonym w § 32 i 42Statutu.

§44.Uchwały rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący,jeżeli prowadził obrady rady.

§ 45.Uchwały numeruje się uwzględniając kolejny numer sesji(cyframi rzymskimi), numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 46. 1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane są wraz z protokółami sesji.

2.Odpisy uchwał przekazujesię właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

§ 47.1.Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesjęwypowiadając formułkę „zamykam sesję Rady Gminy w Skomlinie”.

§ 48.1.Obsługę biurową ( protokołowanie, wysyłanie zawiadomień,wyciągów z protokołów itp.) sesji rady sprawuje pracownik do spraw samorządu UrzęduGminy.

2. Protokół z sesji radypowinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:

1)numer, miejsce i datę odbywania sesjioraz wskazywać numery uchwał podjętych na sesji;

2)stwierdzenie prawomocności obrad;

3)imiona i nazwiska obecnych i nieobecnych członków rady, z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności;

4)odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji;

5)uchwalony porządek obrad;

1)przebieg obrad, a w szczególnościmerytoryczne streszczenie wypowiedzi, teksty zgłoszonych jak równieżuchwalonych uchwał, teksty wniosków, oświadczeń, apeli, a ponadto odnotowaniefaktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

2)przebieg głosowania z wyszczególnieniemliczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;

3)wskazanie wniesienie przez radnegozdania odrębnego od treści uchwały;

4)podpis przewodniczącego obrad i osobysporządzającej protokół.

            3.Protokołynumeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerom sesji w danejkadencji z oznaczeniem roku kalendarzowego.

            § 49.1.Do protokołu dołącza się listęobecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętychprzez radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych,oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.

            2.Protokół z sesji winien być sporządzony w terminie 21 dni od daty odbycia sesji jednaknie później niż na 7 dni przed następną sesją.

            3.Protokół z sesji jest do publicznego wglądu na stanowisku do spraw samorządu oraz nasali obrad przed każdą następną sesją.

            4.Przepisust. 3 nie dotyczy protokołów z sesji, które odbyły się przy drzwiachzamkniętych.

            5.Nanajbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu,przy czym o ich uwzględnieniu decyduje rada po wysłuchaniu protokolanta.

 

Tryb pracy komisji rady

 

            § 50.1.Pracami komisji kierujeprzewodniczący komisji lub jego zastępca, wybrani przez członków danej komisji.

            2.Radnymoże być członkiem tylko jednej komisji stałej.

            § 51.1.Komisja obraduje naposiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, a w razie niemożności pełnieniaprzez niego funkcji - zastępcę, który ustala termin, miejsce, godzinęrozpoczęcia obrad, projekt porządku obrad i materiały, jakie powinien otrzymaćczłonek komisji.

            2.Posiedzeniakomisji odbywają się zgodnie z planem. Dla prawomocności posiedzenia wymaganejest uczestnictwo, co najmniej połowy członków komisji.

            3.Przewodniczącylub wiceprzewodniczący rady w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzeniakomisji i złożenia radzie sprawozdania z działania.

            4.Komisjemogą odbywać posiedzenia wspólne, posiedzenia wyjazdowe oraz podejmować współpracę z komisjami innych gmin, a nadto z organizacjami społecznymi czy zawodowymi.

            § 52.1.Komisje podejmująrozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych wójtowi i radzie w celu rozpatrzenia.

            2.Opinie i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

3.W przypadku równejilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego komisji.

§ 53.1.Komisja może przeprowadzić kontrolę, wizytację itp..powołując w tym celu spośród członków trzyosobowy zespół kontrolny.

2. Zespół kontrolnylegitymuje się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego komisji i przewodniczącego rady.

3.Upoważnienie powinnozawierać:

1)pieczątkę rady;

2)skład zespołu kontrolnego;

3)określenie jednostki kontrolowanej;

4)przedmiot kontroli;

5)termin ważności.

§ 54.Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest zapewnićkontrolującym dostęp do wszelkich informacji i materiałów odnoszących się doprzedmiotu kontroli z wyjątkiem spraw, których jawność ograniczona jestustawami.

§ 55.1.Z kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach,który podpisują członkowie zespołu kontrolnego i kierownik kontrolowanej jednostki.

2.Protokół powinienzawierać:

1)pieczątkę rady;

2)skład zespołu kontrolnego;

3)datę kontroli;

4)nazwę kontrolowanej jednostki i przedmiot kontroli;

5)ustalenia kontroli;

6)projekt zaleceń pokontrolnych;

7)podpisy zespołu kontrolnego i kierownikajednostki kontrolowanej.

3.Zespół kontrolny składana najbliższym posiedzeniu komisji sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z odpowiednimi wnioskami.

            § 56. Z każdego posiedzenia komisjisporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)kolejny numer oznaczony cyframiarabskimi;

2)oznaczenie komisji, datę, czas trwania,miejsce posiedzenia;

3)imiona i nazwiska uczestnikówposiedzenia;

4)stwierdzenie quorum, przyjęcieprotokółu z poprzedniego posiedzenia, odpowiedzi na wnioski i opinie komisji z poprzedniego posiedzenia oraz przyjęty porządek obrad;

5)przebieg obrad ze streszczeniemwystąpień mówców;

6)teksty podjętych wniosków i opinii;

7)podpis przewodniczącego komisji lubzastępcy, prowadzącego obrady oraz protokolanta.

 

Kluby radnych

 

§ 57.1.Co najmniej 4 radnych może tworzyć klub radnych.Radny może należeć do jednego klubu.

2.Utworzenie klubunależy zgłosić przewodniczącemu rady w ciągu 7 dni od zebrania założycielskiego,podając informację o składzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadachreprezentacji klubu.

3. Kluby maja prawo doinicjatywy uchwałodawczej oraz zgłaszania interpelacji i wniosków.

4.Tryb zgłaszaniainterpelacji i wniosków określa Statut.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 58. Statut i wszelkie jego zmiany uchwala rada w głosowaniujawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 2/3 ustawowegoskładu rady.