Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

Kompetencje

Kontakt

Dyżury

Zarządzenia kadencji 2002 - 2006

Zarządzenia kadencji 2006 - 2010

Rok 2009

Zarządzenia kadencji 2010 - 2014

Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Obwieszczenia i zawiadomienia

Stanowiska

Wystąpienia publiczne

Sekretarz

Skarbnik

Rada Gminy

Transmisja obrad Rady Gminy

Przewodniczący Rady

Skład Rady

Sesje

Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokoły archiwum

Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023

Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018

Nagrania z sesji (archiwum)

Najbliższa sesja

Imienne wykazy głosowania

Komunikaty i oświadczenia radnych

Kluby radnych

Kontakt z radnymi

Komisje Rady

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Posiedzenia komisji

Uchwały komisji

Protokoły z posiedzeń (archiwalne)

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, wniosków i petycji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze

Wydziały Urzędu

Wydział Organizacyjny

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Prawny

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Wydział Ekologii i Zdrowia

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Lokalowy

Wydział Rozwoju Gminy i Miasta

Wydział Edukacji

Referaty Urzędu

Referat Księgowości

Referat Podatków

Referat Finansowo-Budżetowy

Referat Drogownictwa

Referat Informatyki

Referat Geodezji i Rolnictwa

Urząd Stanu Cywilnego

Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej

Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023

Statut

Budżet

Budżet - sprawozdania roczne

Budżet - sprawozdania kwartalne

IV kwartał 2018

III kwartał 2018

II kwartał 2018

I kwartał 2018

IV kwartał 2017

III kwartał 2017

II kwartał 2017

I kwartał 2017

IV kwartał 2016

III kwartał 2016

II kwartał 2016

I kwartał 2016

IV kwartał 2015

III kwartał 2015

II kwartał 2015

I kwartał 2015

IV kwartał 2014

III kwartał 2014

II kwartał 2014

I kwartał 2014

IV kwartał 2013

III kwartał 2013

II kwartał 2013

I kwartał 2013

IV kwartał 2012

III kwartał 2012

II kwartał 2012

I kwartał 2012

IV kwartał 2011

III kwartał 2011

II kwartał 2011

I kwartał 2011

IV kwartał 2010

III kwartał 2010

II kwartał 2010

I kwartał 2010

IV kwartał 2009

III kwartał 2009

II kwartał 2009

I kwartał 2009

IV kwartał 2007

IV kwartał 2008

Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Uchwały i opinie RIO

Uchwały

Uchwały kadencji 2018 - 2023

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

I Kwartał

II Kwartał

III kwartał

IV Kwartał

Rok 2015

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Rok 2014

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Rok 2013

I Kwartał

II Kwartał

III kwartał

IV kwartal

Rok 2012

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2011

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Rok 2010

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Rok 2009

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Rok 2008

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Rok 2007

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Rok 2006

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Rok 2005

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2004

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2003

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2002

IV Kwartał

Podatki i opłaty lokalne

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi

Podatek od nieruchomości

Podmiot opodatkowania

Przedmiot opodatkowania

Termin powstania obowiązku podatkowego

Termin płatności

Stawki podatku

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata targowa

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy

Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zarządzenia Wójta

Rok 2003

Rok 2002

Decyzje i inne akty administracyjne

Rok 2003

Rok 2002

Obwieszczenia i zawiadomienia

Rok 2003

Rok 2002

Strategia Rozwoju Gminy Skomlin

Zagospodarowanie przestrzenne

Gospodarka komunalna

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin

Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin

Plan Odnowy Miejscowości

Program usuwania azbestu

Działalność regulowana

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna udzielona w 2016r.

Pomoc publiczna udzielona w 2015r.

Pomoc publiczna udzielona w 2014r.

Zgromadzenia

Kontrola zarządcza

System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin

Wrota Regionu Łódzkiego

Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy

Kontrole zewnętrzne - 2016 rok

Kontrole zewnętrzne - 2015 rok

Kontrole zewnętrzne - 2014 rok

Kontrole zewnętrzne - 2012 rok

Kontrole zewnętrzne - 2011 rok

Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Sołectwa

Statut Sołectw

Infrastruktura

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Drogi

Oferty

Petycje

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Wójt 2010 (dodatkowe)

Rada Gminy 2010 (dodatkowe)

Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010

Wójt 2010

Urząd 2010

Sekretarz

Skarbnik

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Rada Gminy 2010

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie

Wójt 2011

Urząd 2011

Sekretarz

Skarbnik

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Rada Gminy 2011

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie

Wójt 2012

Urząd 2012

Sekretarz

Skarbnik

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Rada Gminy 2012

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie

Wójt 2013

Urząd 2013

Sekretarz

Skarbnik

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Rada Gminy 2013

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014

Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Wójt 2014

Pracownicy 2014

Przewodniczący Rady 2014

Rada Gminy 2014

Wójt 2015

Pracownicy 2015

Przewodniczący Rady Gminy 2015

Rada Gminy 2015

Wójt 2016

Przewodniczący Rady 2016

Ponowne wykorzystywanie

Sekretarz

Skarbnik

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Podinspektor do spraw wymiaru podatków

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie

Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie

Sekretarz

Skarbnik

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Podinspektor do spraw wymiaru podatków

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie

Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie

Sekretarz

Skarbnik

Kierownik USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Podinspektor do spraw wymiaru podatków

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie

Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie

Sekretarz

Skarbnik

Kierownik USC

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie

Sekretarz

Skarbnik

Przewodniczący Rady Gminy

Radni Gminy

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie

Informacje nieudostępnione

Redakcja Biuletynu

Druki

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu zgonu

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych.

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Mieszkania

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nieruchomości

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Dostarczanie dokumentów elektronicznych