artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/175/2021

Uchwała Nr XXX/175/2021
Rady Gminy Skomlin

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648; z 2020 r. poz. 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/127/2020 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2020 r. poz. 6993) zmianie ulega § 2, który otrzymuje następujące brzmienie:  ,,§ 2.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 28,00 zł od mieszkańca.

2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56,00 zł od mieszkańca.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Żółtaszek

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXII/127/2020

UCHWAŁA NR XXII/127/2020
RADY GMINY SKOMLIN

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 21 zł od mieszkańca.
2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 42 zł od mieszkańca.
 
§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 126 zł/ rok.
2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 315 zł /rok.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/62/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6740).
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Żółtaszek