artykuł nr 1

Uchwała nr XII/62/2019 z dnia 25 listopada 2019r.

artykuł nr 2

Harmonogram zbiórki odpadów na 2020r.

artykuł nr 3

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z załącznikami.

2. Deklarację, o której mowa w pkt. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w jeden z dostępnych sposobów:

a) w siedzibie Urzędu Gminy Skomlin, ul. Trojanowskiego 1;

b) przesłać na adres: Urząd Gminy Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin;

c) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Skomlin za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC lub ODT.

2. Wzór deklaracji będzie dostepny w pliku PDF, DOC i ODT na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skomlin pod adresem www.bip.skomlin.akcessnet.net, na stronie internetowej Gminy Skomlin www.skomlin.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Skomlin.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j: Dz.U. z 2013 r. poz. 235).

4. Deklarację, o której mowa w pkt. 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w terminach:

a) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

b) w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Wzory deklaracji w załącznikach.

artykuł nr 4

Instrukcja segregacji odpadów

 PRZEZNACZENIE POJEMNIKÓW

Pojemniki na

Odpady komunalne

Pojemniki

na szkło

Pojemniki na

surowce suche

Wolno

wrzucać

Nie wolno

wrzucać

Wolno

wrzucać

Nie wolno

wrzucać

Wolno

wrzucać

Nie wolno

wrzucać

komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji

gruzu, ziemi, żużla, gorącego popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

opakowania szklane bez zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, butelki, słoiki, flakony

Opakowań szklanych z zawartością, szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szyb, porcelany, talerzy, żarówek, zniczy, donic, termometrów

czyste opakowania z : tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folię opakowaniową, gazety, papier do pisania, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych

Odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach, sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzęty RTV i AGD

Informacje dla właściciela nieruchomości:

 • Odbiór odpadów z Państwa posesji odbywa się w godzinach od 6:00 do 22:00.
 • Pracownicy Spółki EKO-REGION nie mają wstępu na posesję; w dniu odbioru odpadów pojemniki
  należy wystawić przed posesję oraz umożliwić dostęp do pojemników w pergolach.
 • Nie należy dopuszczać do przepełnienia pojemników; pojemnik należy wypełnić tylko do wysokości
  ograniczanej zamkniętą klapa pojemnika.
 • Pozostawienie nadmiaru odpadów przy pojemnikach będzie zgłoszony do gminy.
 • Brak właściwej segregacji odpadów będzie skutkował naliczeniem przez Gminę wyższej stawki
  za odbiór odpadów.
 • Właścicielem pojemników jest EKO-REGION Sp. Z o. o. z siedzibą w Bełchatowie,
  ul. Bawełniana 18, 97-400, Tel. 44 633-08-15.
 • Pojemniki są użyczone właścicielowi nieruchomości na czas obowiązywania umowy przetargowej
  zawartej przez Spółkę z Gminą.

 

 

artykuł nr 5

Informacja Wójta o zmianie wysokości stawek