artykuł nr 1

Rejestr instytucji kultury

Skomlin, 2019-10- 24

Informacja
- Rejestr instytucji kultury

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Skomlin prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1994 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).


I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Skomlin  prowadzony jest przez
Sekretarza Gminy Skomlin, tel.(43) 8864477 w. 17.

II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia
2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się
w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne

i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe
instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto
zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany
we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego
upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2020 r., poz.
1546 z późn. zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od
każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Skomlin BS Biała Oddział w Skomlin Nr 85
9244 0003 4040 0039 2000 0060

IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo
uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku
jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku
potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187,
poz. 1330).

Wójt Gminy
Grzegorz Maras